У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС”, бр. 51/09), на редовном годишњем Сабору одржаном  дана 20. јуна 2018. г. у  Београду усвојен је измењени и допуњени

 

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА „Национална авангарда

 Област остваривања циљева

Члан 1.

– Удружење „Национална авангарда” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у областима промоције грађанске и националне културе и вредности, друштвеног развоја и солидарности Срба.

Циљеви удружења

Члан 2.

– Циљеви Удружења су:

 • стварање и развој нове, националне и грађанске друштвене мисли. Та мисао ће бити заснована на спајању прогресивних идеја са традицијом српске нације;
 • формирање широког друштвеног покрета у смислу система идеја и циљева, најпре у Београду и Новом Саду, а касније и у остатку Србијe;
 • развој социјалног капитала грађана Србије који деле идеје Удружења;
 • афирмација антифашистичких традиција српске нације;
 • развијање (гео)политичке свести код грађана о припадности српске нације јудео-хришћанској, европској цивилизацији. 

Члан 3.

– Ради остварења својих циљева Удружење нарочито:

 • прикупља и обрађује научну и стручну литературу из свих релевантних области друштвене сфере;
 • организује и окупља стручњаке из области релевантних за остварење циљева Удружења;
 • организује самостално или у сарадњи са другим лицима и/или удружењима научне скупове, округле столове, трибине, семинаре, радионице и друге облике образовања и активизма у областима наведеним у тачки један овог члана Статута;
 • објављује књиге и друге публикације у наведеним областима а у складу са законом;
 • организује стручњаке у циљу образовања грађана, а посебно омладине у горенаведеним областима деловања Удружења;
 • промовише добре праксе у горенаведеним областима Удружења;
 • организује разне врсте хуманитарних активности ради пружања помоћи угроженима;
 • организује разне облике активности које за циљ имају повезивање и сарадњу појединаца и других удружења са истим или сличним циљевима деловања;
 • сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству који имају исти или сличан делокруг.

Назив и седиште

Члан 4.

– Назив Удружења је: „Национална авангарда”.

– Удружење има седиште у Београду.

– Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

– Удружење има огранак чије је седиште у Новом Саду.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

– Члан Удружења може бити сваки грађанин Републике Србије који прихвата циљеве и Статут Удружења и који поднесе пријаву за учлањење Савету Удружења.

Члан 6.

– Одлуку о пријему у чланство доноси Савет, у најкраћем могућем року, после чега обавештава подносиоца пријаве.

– Члан може да иступи из чланства писменим обавештењем о томе које упућује Савету.

– Чланство може да престане због дуже неактивности члана, деловања у супротности са Статутом, правилником или програмом Удружења, као и нарушавањем угледа Удружења.

– Одлуку о престанку чланства доноси Савет и о тој одлуци обавештава члана.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

– Члан Удружења има право да:

 • учествује у раду Удружења са осталим члановима;
 • учествује у одлучивању кроз органеУдружења;
 • бира и буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено обавештаван о раду и активностима Удружења.

– Члан је дужан да:

 • активно доприноси циљевима Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањима, у раду Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • поштује правни поредак Удружења и дисциплину коју пропишу органи Удружења;
 • обавља друге послове које му повери Високи савет, Савет и Сабор.

 

 Унутрашња организација

Члан 8.

– Органи Удружења су Сабор, Савет, Високи савет и Пуномоћник Авангарде.

– Органи Удружења су и Одбори које Савет оснива у складу са правилником о томе.

Сабор

Члан 9.

– Сабор Удружења чине сви чланови Удружења.

– Сабор редовно заседа једном годишње. Ванредна седница се може сазвати два пута годишње, а на захтев Савета или захтев једне трећине чланова Сабора који се мора послати Савету у писаном облику са наведеним предлогом дневног реда.

– Седницу Сабора својом одлуком сазива Савет, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Сабора и предлогу дневног реда.

– Седницом Сабора председава текући председавајући Савета.

– Сабор:

 • усваја Статут као и измене и допуне Статута, а на основу одлуке и припремљеног предлога Савета;
 • бира чланове Савета, а на предлог Савета;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • по иницијативи Савета одлучује о статусним променама и престанку радаУдружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

– Сабор пуноправно одлучује ако је на датој седници присутно најмање две трећине чланства.

– Сабор доноси одлуке већином свих чланова Сабора.

– За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења непоходна је двотрећинска већина свих чланова Скупштине.

Савет

Члан 10.

– Савет је колегијални орган.

– Савет је управно-извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђених Статутом.

– Савет је највиши орган Удружења између два заседања Сабора.

– Савет је највиши орган у Удружења у тренутку заседања.

– Мандат сваког члана Савета траје док га не разреши Сабор.

– Савет из редова чланова Високог савета бира Пуномоћника Авангарде.

Члан 11.

– Савет:

 • Савет управља Удружењем између два заседања Сабора;
 • бира и разрешава чланове Високог савета;
 • поништава одлуке Високог савета донете ради остваривања циљева Удружења;
 • својом одлуком доноси Правилнике Удружења, а на предлог Високог савета;
 • тумачи Статут Удружења;
 • контролише финансијско пословање Удружења;
 • прави дугорочне и средњорочне планове активности Удружења;
 • оснива и бира чланове Одбора;
 • потврђује иницијативу и предлог за измену и допуну Статута, који подноси Сабору на разматрање и усвајање, а коју предлаже Високи савет;
 • потврђује иницијативу за статусне промене и престанак рада Удружења, коју прослеђује Сабору на разматрање и усвајање, а коју предлаже Високи савет;
 • распушта Високи савет;
 • одлучује о другим питањима која по закону или Статуту нису у надлежности других органа Удружења.

 

– Савет пуноправно одлучује када је на седници присутна најмање двотрећинска већина чланова Савета.

– Савет доноси одлуке већином гласова свих чланова Савета.

– Седницама Савета председава сваки члан Савета, циклично се смењујући за сваку седницу, а по азбучном реду.

– Савет не може да има више од 13 чланова.

Високи савет

Члан 12.

– Високи савет је колегијални орган.

– Високи савет је управно-извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђених Статутом.

– Високи савет је највиши орган Удружења између два заседања Савета.

– Мандат сваког члана Високог савета траје док га не разреши Савет.

Члан 13.

– Високи савет:

 • Високи савет управља Удружењем између два заседања Савета;
 • доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења, а које Савет својом одлуком може да укине;
 • предлаже Правилнике Удружења Савету НА на усвајање;
 • спроводи финансијско пословање Удружења;
 • прави дугорочне и средњорочне планове активности Удружења;
 • покреће иницијативу за измену и допуну Статута и израду предлога који подноси Савету на разматрање и усвајање;
 • покреће иницијативу за статусне промене и престанак рада Удружења, коју прослеђује Савету на разматрање и усвајање.

– Високи савет је стално у заседању између две седнице Савета.

– Високи савет одлучује једногласно.

– Високим саветом председава појединачни члан између две седнице Савета, циклично се смењујући, а по азбучном реду.

– Високи савет има императивни мандат који му даје Савет својом одлуком.

 

Одбори

Члан 14.

 – Одбори су стални и ad hoc органи Удружења.

– Територијални одбори су стални, а Стручни одбори су ad hoc органи Удружења.

– Одборе формира Савет својом одлуком.

– Број чланова, мандат и начин рада Одбора уређује Савет својом одлуком.

– Одбори обављају задатке које им додели Савет својом одлуком из оквира својих надлежности.

Пуномоћник Авангарде

Члан 15.

– Пуномоћник Авангарде заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

– Пуномоћника Авангарде бира Савет својом одлуком, на период који одреди том истом одлуком.

– Савет бира Пуномоћника Авангарде из редова чланова Високог Савета.

– Пуномоћник Авангарде има императивни мандат који му даје Савет својом одлуком.

Остваривање јавности рада

Члан 16.

 

– Рад Удружења је јаван.

– Седнице Савета нису отворене за јавност уколико другачије Савет не одлучи.

– Седнице Сабора нису отворене за јавност уколико другачије Сабор не одлучи.

– Савет се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

– Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Сабора.

Члан 17.

– Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

– Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Сабор.

 

Начин стицања средстава за остварење циљева
и располагање средствима

 

Члан 18.

 – Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Престанак рада Удружења

Члан 19.

– Удружења престаје са радом одлуком Сабора, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка  рада Удружења

Члан 20.

 – У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Сабор ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 21.

 – Удружење има печат квадратног облика на којем се налази цртеж хоплитског шлема и књиге у којој је уписано НАЦИОНАЛНА АВАНГАРДА.

Члан 22.

– На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 23.

– Овај Статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.