У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (“Службени лист РС“, бр. 51/09), на Редовном годишњем саборуодржаном  дана20. јуна 2018. г. , у  Београду, усвојен је измењени и допуњени

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА „Национална авангарда“

Област остваривања циљева

Члан 1.

– Удружење „Национална авангарда“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у областима промоције грађанске и националне културе и вредности, друштвеногразвоја и солидарности Срба.

Циљеви удружења

Члан 2.

– Циљеви Удружења су:

 • Стварање и развој нове, националне и грађанске друштвене мисли. Та мисао ће бити заснована на спајању прогресивних идеја са традицијом српске нације;
 • Формирање широког друштвеног покрета у смислу система идеја и циљева, најпре у Београдуи Новом Саду, а касније и у остатку Србијe;
 • Развој социјалног капитала грађана Србије који деле идеје Удружења;
 • Афирмација анти-фашистичких традиција српске нације;
 • Развијање (гео)политичке свести код грађана о припадности српске нације јудео-хришћанској, европској цивилизацији.

 

 

 

 

Члан 3.

– Ради остварења својих циљева Удружење нарочито:

 • Прикупља и обрађује научну и стручну литературу из свих релевантних области друштвене сфере,
 • Организује и окупља стручњаке из области релеватних за остварење циљева Удружења,
 • Организује самостално или у сарадњи са другим лицима и/или удружењима, научне скупове, округле столове, трибине, семинаре, радионице и друге облике образовања и активизма у областима наведеним у тачки један овог члана Статута;
 • Објављује књиге и друге публикације у наведеним областима, а у складу са законом;
 • Организује стручњаке у циљу образовања грађана, а посебно омладине у горе наведеним областима деловања Удружења;
 • Промовише добре праксе у горе наведеним областима Удружења;
 • Организује разне врсте хуманитарних активности ради пружања помоћи угроженима;
 • Организује разне облике активности које за циљ имају повезивање и сарадњу појединаца и других удружења са истим или сличним циљевима деловања;
 • Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству који имају исти или сличан делокруг.

Назив и седиште

Члан 4.

– Назив Удружења је: Национална авангарда;

– Удружење има седиште у Београду;

– Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

– Удружење има огранак чије је седиште у Новом Саду.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

– Члан Удружења може бити сваки грађанин Републике Србије који прихвата циљеве и Статут Удружења и који поднесе пријаву за учлањење СаветуУдружења.

Члан 6.

– Одлуку о пријему у чланство доноси Савет, у најкраћем могућем року, после чега обавештава подносиоца пријаве;

– Члан може да иступи из чланства писменим обавештењем о томе које упућује Савету;

– Чланство може да престане због дуже неактивности члана, деловања у супротности са Статутом, правилником или програмом Удружења, као и нарушавањем угледа Удружења;

– Одлуку о престанку чланства доноси Савет и о тој одлуци обавештава члана.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

– Члан Удружења има право да:

 • учествује у раду Удружења са осталим члановима;
 • учествује у одлучивању кроз органе  Удружења;
 • бира и буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено обавештаван о раду и активностима Удружења.

– Члан је дужан да:

 • активно доприноси циљевима Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањима, у раду Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • поштује правни поредак Удружења и дисциплину коју пропишу органи Удружења;
 • обавља друге послове које му повери Високи савет, Савет и Сабор.

 

Унутрашња организација

Члан 8.

– Органи Удружења су Сабор, Савет, Високи савет и Пуномоћник Авангарде;

– Органи Удружења су и Одбори које Савет оснива у складу са правилником о томе.

Сабор

Члан 9.

– Сабор Удружења чине сви чланови Удружења;

– Сабор редовно заседа једном годишње. Ванредна седница се може сазвати два пута годишње, а на захтев Савета или захтев једне трећине чланова Сабора који се мора послати Савету у писаном облику са наведеним предлогом дневног реда;

– Седницу Сабора својом одлуком сазива Савет, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Сабора и предлогу дневног реда;

– Седницом Сабора председава текући председавајући Савета;

– Сабор:

 • Усваја Статут као и измене и допуне Статута а на основу одлуке и припремљеног предлога Савета;
 • Бира чланове Савета, а на предлог Савета;
 • Разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • По иницијативи Савета одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 • Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

– Сабор пуноправно одлучује ако је на датој седници присутно најмање две трећине чланства;

– Сабор доноси одлуке већином свих чланова Сабора;

– За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења непоходна је двотрећинска већина свих чланова Скупштине.

 

Савет

Члан 10.

– Савет је колегијални орган;

– Савет је управно-извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђених статутом;

– Савет је највиши орган Удружења између два заседања Сабора;

– Савет је највиши орган у Удружења у тренутку заседања;

– Мандат сваког члана Савета траје док га не разреши Сабор;

– Савет из редова  чланова Високог савета бира Пуномоћника Авангарде;

Члан 11.

– Савет:

 • Савет управља Удружењем између два заседања Сабора,
 • Бира и разрешава чланове Високог савета,
 • Поништава одлуке Високог савета донете ради остваривања циљева Удружења,
 • Својом одлуком доноси Правилнике Удружења, а на предлог Високог савета,
 • Тумачи Статут Удружења,
 • Контролише финансијско пословање Удружења,
 • Прави дугорочне и средњорочне планове активности Удружења,
 • Оснива и бира чланове Одбора,
 • Потврђује иницијативу и предлог за измену и допуну Статута који подноси Сабору на разматрање и усвајање , а коју предлаже Високи савет,
 • Потврђује  иницијативу за статусне промене и престанак рада Удружења коју прослеђује Сабору на разматрање и усвајање, а коју предлаже Високи савет,
 • Распушта Високи савет,
 • Одлучује о другим питањима која по закону или Статуту нису у надлежности других органа Удружења;

– Савет пуноправно одлучује када је на седници присутна најмање двотрећинска већина чланова Савета;

– Савет доноси одлуке већином гласова свих чланова Савета;

– Седницама Савета председава сваки члан Савета, циклично се смењујући за сваку седницу, а по азбучном реду;

– Савет не може да има више од 13 чланова.

Високи савет

Члан 12.

– Високи савет је колегијални орган;

– Високи савет је управно-извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђених статутом;

– Високи савет је највиши орган Удружења између два заседања Савета;

– Мандат сваког члана Високог савета траје док га не разреши Савет;

Члан 13.

– Високи савет:

 • Високи савет управља Удружењем између два заседања Савета,
 • Доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења, а које Савет својом одлуком може да укине,
 • Предлаже Правилнике Удружења Савету НА на усвајање,
 • Спроводи финансијско пословање Удружења,
 • Прави дугорочне и средњорочне планове активности Удружења,
 • Покреће иницијативу за измену и допуну Статута и израду предлога који подноси Савету на разматрање и усвајање,
 • Покреће иницијативу за статусне промене и престанак рада Удружења коју прослеђује Савету на разматрање и усвајање,

– Високи савет је стално у заседању између две седнице Савета;

– Високи савет одлучује једногласно;

– Високим саветом председава појединачни члан између две седнице Савета, циклично се смењујући, а по азбучном реду;

– Високи савет има императивни мандат који му даје Савет својом одлуком.

 

Одбори

 

Члан 14.

 

 • Одбори су стални и ad hocоргани Удружења.
 • Територијални одбори су стални, а Стручни одбори су ad hocоргани Удружења.
 • Одборе формира Савет својом одлуком,
 • Број чланова, мандат и начин рада Одбора уређује Савет својом одлуком,
 • Одбори обављају задатке које им додели Савет својом одлуком из оквира својих надлежности.

Пуномоћник Авангарде

 

Члан 15.

 

 • Пуномоћник Авангарде заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
 • Пуномоћника Авангарде бира Савет својом одлуком, на период који одреди том истом одлуком,
 • Савет бира Пуномоћника Авангарде из редова чланова Високог Савета,
 • Пуномоћник Авангарде има императивни мандат који му даје Савет својом одлуком.

 

Остваривање јавности рада

 

Члан 16.

 

 • Рад Удружења је јаван.
 • Седнице Савета нису отворене за јавност уколико другачије Савет не одлучи,
 • Седнице Сабора нису отворене за јавност уколико другачије Сабор не одлучи,
 • Савет се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
 • Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Сабора.

Члан 17.

 

 • Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
 • Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Сабор.

 

Начин стицања средстава за остварење

 циљева и располагање средствима

 

Члан 18.

 

 • Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Престанак рада удружења

 

Члан 19.

 

 • Удружења престаје са радом одлуком Сабора, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

 

Члан 20.

 

 • У случају престанка рада,имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Сабор ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

 

Члан 21.

 

 • Удружење има печат квадратног облика на којем се налази цртеж хоплитског шлема и књиге у којој је уписано НАЦИОНАЛНА АВАНГАРДА.

 

Члан 22.

 

 • На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 23.

 

 • Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.
web
analytics